Departament de Comunicació

  1. Membres i matèries impartides
  2. Criteris de qualificació
  3. Activitats
  4. Recursos i enllaços d'interès

1. Membres i matèries impartides

 

Catalina Aguiló Vila. Castellà. Anglès.

Àngels Garcia Cual. Castellà

Margalida Gilabert Màrquez. Anglès.

Sebastià Guillem Campins. Anglès.

Irene Salamanca Pujol. Castellà.

Joan Pol i Fiol. Català.

Catalina Rebassa Oliver. Català.

Roser Ramos i Elies. Català.

Miquel Martorell Mas. Anglès. Cap de departament.

 

2. Criteris de qualificació

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE CATALÀ I CASTELLÀ

 

El procés d’avaluació serà continu; qualsevol activitat serà avaluable La valoració global de l’alumne es distribuirà per objectius.

 

Objectiu A. ACTITUD.

 

Interès i esforç per participar en les activitats de classe.

Constància en la feina i bona presentació dels treballs.

Valoració positiva de l’ús social de la llengua.

Valoració de l’ús correcte de la llengua.

Valoració de la lectura com a eina d’enriquiment.

Aportació del material necessari.

Respecte a les opinions d’altri i del materials.

 

Objectiu B. LECTURES

Prova escrita de control de lectura. El treball sobre el llibre de lectura serà obligatori per aprovar l’assignatura. Per avaluar la lectura es farà una prova oral o escrita del llibre, que tendrà en compte: la comprensió escrita, l’expressió oral (fluïdesa, coherència, pronunciació), la capacitat de síntesi.

 

La Lectura dels llibres de l’objectiu B és obligatòria. Per tant, sense aquest requisit, no es podrà tenir una avaluació positiva.

 

Objectiu C. COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ

 

Comprensió i expressió oral:

Correcció

Claredat

Coherència i cohesió

 

Comprensió i expressió escrita:

Adequació

Coherència.

Cohesió

Correcció

 

Objectiu D. CONEIXEMENT DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC.

 

Continguts corresponents a a les unitats didàctiques tenint ben en compte la morfologia, sintaxi, lèxic, ortografia i gramàtica.

 

VALORACIÓ D’OBJECTIUS:

Objectiu A      15%

Objectiu B      15%

Objectiu C      45%

Objectiu D     25%   

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ D'ANGLÈS

Proves orals:

- Capacitat d'entendre i fer preguntes

- Capacitat de descriure un dibuix o una fotografia

- Capacitat de seguir una conversa.

 

Proves escrites : - Exercicis de comprensió

   - Exercicis de substitució

   - Exercicis de transformació.

   - Exercicis de redacció

   - Exercicis d redacció         

 

Proves orals     25% de la nota

Proves escrites: 50 % de la nota                                             

Total proves orals i escrites:     75 % de la nota

Actitud, participació a classe, deures etc.        25 % de la nota

 

3. Activitats

 

Sortides:

 

Teatre, cinema i exposicions

Setmana del llibre.

Dia del llibre

 

4. Recursos i enllaços d'interès

 

Llengua catalana

Llibre de text: Au idò! Editorial Barcanova.

PELC (Programa ensenyament llengua catalana)

 

Material de suport:

BALCELLS, Jordi. Reforç de llengua 1,2 . Ed. Castellnou.

Diversos autors. Ortografia entretinguda. Ed. Cort.

Renoi l’ortografia. Ed. Teide.

 

Altres recursos : Llibres de lectura; materials elaborats pel professorat; vídeo, CD-ROM i Internet. Setmana del llibre. Dia del llibre. Exposicions, cinema i teatre

 

Llengua Castellana

 

Libros de texto no obligatorios:

 

Ámbito de Comunicación de Lengua Castellana y Literatura - nivel I. Enrique Ferres Benedito y Angel Luis Ruiz Lopez. Editorial Safel.

 

Ámbito de comunicación Lengua Castellana y Literatura - nivel II.Enrique Ferres Benedito i Carmen Calvo Duran. Editorial: Safel año 2009 Madrid Educación de personas adultas. ISBN: 978-84-95803-73-3  

 

LLengua anglesa

 

A) Llibres de text

 

Nivell 1 Modul 1 d’ESPA   : ENGLISH FOR ADULTS 1 de la Editorial Burlington.

Nivell 1 Modul 2 d’ESPA       ENGLISH FOR ADULTS 2 de la Editorial Burlington

Nivell 2 Modul 2   d’ESPA     (sense llibre d text)

Nivelll 2 Modul 2.d’ESPA     (sense llibre de texte)

 

B) Llibres de gramàtica recomanats

 

SPECTRUM de las Editorial OXFORD en els moduls 1 i 2

Headway Begginer i Heaway Intermediate       Editorial Oxford

Oxford Practice Grammar                                           Editorial Oxford

Essential Grammar in Use                                            Editorial Cambridge

 

Diccionaris recomanats:

 

Bilingües

 Oxford Pocket Català per a estudiants d’anglès Català – anglès – Anglès – Català

Monolingues amb traducció:

 Oxford’s Leaners’ Dictionary