Departament Cientificotecnològic

  1. Membres i matèries impartides
  2. Criteris de qualificació
  3. Activitats
  4. Recursos i enllaços d'interès

 

1. Membres i matèries impartides

Gemma Villanueva Bohigas. Ciències naturals.

Vicenç Bibiloni Sancho. Matemàtiques.

Joan Estades Castanyer. Ciències naturals.Cap de departament.

Javier Gómez Navarro. Matemàtiques.

Joan Moranta Balaguer. Matemàtiques.

Aina Morro Gamundí. Ciències naturals.

Roser Ramos i Elias. Matemàtiques.

 

2. Criteris de qualificació

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE MATEMÀTIQUES

 

            1. L’alumnat que assisteix amb regularitat a classe té dret a avaluació contínua, la qual cosa significa que se li valorarà el treball fet al llarg del curs i podrà superar matèria a través de proves parcials.

En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà fent la mitjana de les qualificacions dels exàmens, proves (orals o escrites) i treballs establerts com a requisits del curs.

L’alumne superarà l’assignatura si ha aconseguit una mitjana igual o superior a 5 sobre 10 punts.

2. Els alumnes que no hagin assolit els objectius proposats en un bloc (a un parcial) o al conjunt d’aquests (mitjana no aprovada amb 5/10) tindran opció a realitzar un examen de recuperació de la unitat o unitats a recuperar i/o un examen final.

L’alumnat que no assisteix amb regularitat a classe (si perd l’equivalent al 20% d’assistència) perd el dret a avaluació continua i per tant sols tindrà dret a realitzar un examen final (tindrà una sola nota), però se li podran exigir i avaluar els treballs establerts com a requisits de curs. Per aprovar haurà d’obtenir un 5 (sobre 10).

Si un alumne ha estat malalt i presenta justificació mèdica s’admetrà fins a un 30% de faltes d’assistència.

3. Per fer la mitjana es preveuen tres casos diferents segons el grau de participació de l'alumne:

- La mitjana sols s’aplicarà si l’alumne supera amb 4 o més punts (sobre 10) cada un dels treballs i proves exigits a la matèria. Per aprovar la mitjana ha de sortir igual o superior a 5 (sobre 10).

- Si un alumne no aprova per mitjana perquè té un parcial o un treball obligatori amb nota inferior a 4 la seva qualificació global serà com a màxim de 4.

- Si un alumne no aprova per mitjana perquè no ha fet tots els treballs i proves obligatoris acordats, tindrà com a màxim una qualificació global de 3.

Per tal de calcular la mitjana, els treballs no presentats i les proves no realitzades contaran com zeros. Igualment, si un alumne copia un treball o prova serà qualificat amb una nota de zero a l’examen o treball avaluat.

4. A totes les proves se tindrà en compte el següent criteri de qualificació, que es podrà aplicar a cada prova o a la mitjana de cada parcial o a la nota final del quadrimestre:

80% : Nota dels exàmens, treballs i proves establerts.

20% : Actitud (feines fetes a classe o a casa, notes de quadern, assistència, etc…)


 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE CIÈNCIES NATURALS

 

Per a la qualificació s’atendrà als següents criteris:

         Per fer la mitjana se preveuen tres casos diferents segons el grau de participació de l'alumne:

  • La mitjana sols s’aplicarà si l’alumne obté a cada un dels treballs i proves exigits a la matèria qualificacions iguals o superiors a 4 (sobre 10).
  • Si un alumne no aprova per mitjana per que té la nota d’un examen parcial inferior a 4 la seva qualificació global serà com a màxim de 4.
  • Si no ha realitzat tots els treballs per tal de calcular aquesta mitjana, els treballs no presentats i les proves no realitzades contaran com zeros, i com a màxim es podrà tenir un 3.
  • Si un alumne copia un treball o prova tindrà un cero a l’examen o treball avaluat.

 

La qualificació anterior obtinguda suposarà un 80% de la nota final

El 20% restant s’obtindrà de l’actitud, treballs fets a classe i a casa, assistència, etc…

 

         L’alumne/a superarà el mòdul si obté una qualificació final igual o superior a 5 sobre 10 punts.

 

Si l’alumne/a inicialment no aprova el mòdul tindrà l’oportunitat de recuperar, a final de curs, els blocs no superats (és a dir, els blocs on la nota obtinguda és inferior a 5).

 

Si l´alumne/a té un número de faltes d´assistència que suposi més del 20% del total d´hores de la matèria perdrà el dret a l’ avaluació contínua, tenint dret únicament a la realització d’un examen final. Si algún alumne ha estat malalt i presenta justificació mèdica, s’admetrà fins a un 30% de faltes d’assitència

 

Pel grup 1.2A de Ciències Naturals s’aplicaran uns altres criteris d’avaluació:

 

Durant aquest curs no es té previst fer exàmens.

 

Es farà servir un sistema semblant al “carnet per punts”. Cada alumne/a inicialment té adjudicats 500 punts i si vol aprovar a finals de curs ha de mantenir o superar aquests 500 punts. De fet, si a final de curs un alumne/a té 500 punts tendrà un “5”, si en té 600 tendrà un “6”,... si arriba als 730 obtindrà, segurament, un “7”,...

Si, a final de curs, l’alumne/a no arriba als 500 punts haurà de fer un examen de tots els continguts que s’han vist durant el curs. En aquest cas, la qualificació final serà la nota de l’examen. Per a aprovar haurà d’obtenir, com a mínim, un 5 (sobre 10 punts) a l’examen.

 

Durant el curs, la forma d’obtenir els punts queda resumida a la taula següent:

 

BLOC 1

Com funciona la natura?

BLOC 2

Per què els humans ocasionem forts impactes ambientals?

Activitats d’aula

Treball recerca 1

Treball pràctic 1

Activitats d’aula

Treball recerca 2

Treball

pràctic 2

6 x 20 punts

40 punts

70 punts

6 x 20 punts

40 punts

70 punts

Es poden aconseguir +230 punts, però també -230 punts (o menys)

Es poden aconseguir +230 punts, però

també -230 punts (o menys)

 

No lliurar el material suposarà una penalització que queda reflectida a la taula següent:

 

No lliurar material corresponent al BLOC 1 es penalitza un 50%

No lliurar material corresponent al BLOC 2 es penalitza un 100%

Activitats d’aula

Treball recerca 1

Treball pràctic 1

Activitats d’aula

Treball recerca 2

Treball pràctic 2

-30 punts

-60 punts

-105 punts

-40 punts

-80 punts

-140 punts

 

 

L’alumne/a pot tenir una bonificació de fins a 40 punts per bona actitud, participació, aportacions,...

 

Si es presenten activitats d’aula, treballs de recerca o treballs pràctics idèntics hi haurà una forta penalització. També hi haurà penalització si es presenten aquest tipus de tasques parcialment copiades. Aquestes penalitzacions es negociaran amb l’alumnat

 

A final de curs, si l’alumne/a té un nombre de faltes d’assistència que suposi més del 20% del total d’hores de la matèria (en el nostre cas, més de 9 hores de classe) perdrà el dret a l’avaluació contínua, tenint dret únicament a la realització d’un examen final dels tres blocs temàtics. En aquest cas la qualificació final també serà la nota de l’examen. Malgrat això, serà a criteri del professor si (segons el motiu de les faltes d’assistència) es pot tenir en compte part de la feina feta durant el curs. Si algún alumne ha estat malalt i presenta justificació mèdica, s’admetrà fins a un 30% de faltes d’assitència.


 

3. Activitats

 

-Taller de l’electricitat.  Fundació la Caixa.

-Durant el curs es realitzarà una sortida. Inicialment està previst anar a conèixer Ses Fonts Ufanes i l’alzinar de la zona.

-Sortida a la Fundació a Caixa per realitzar un taller de meteorologia.

 

4. Recursos i enllaços d'interès

 

 

 Material de Naturals i Matemàtiques, complementari