Departament de Socials

  1. Membres i matèries impartides
  2. Criteris de qualificació
  3. Activitats
  4. Recursos i enllaços d'interès

 

1. Membres i matèries impartides

 

Miquel Vidal Parrón. Socials. Cap de departament.

Francesca Miró Truyols. Socials.

Empar Medina Marí. Socials.

Carme Pons Colom. Socials.

Roser Ramos i Elias. Projecte Cultural.

 

2. Criteris de qualificació

 

A cada curs s’avaluarà la correcta comprensió dels continguts que realment s’hagin treballat a classe, l’aplicació dels procediments generals a aquests continguts, amb un grau creixent d’exigència a cada curs, i l’assimilació de les actituds bàsiques. Els criteris d’avaluació específics per cada curs es desprenen, per tant, dels continguts.

   Els mètodes d’avaluació seran els més adequats als continguts i procediments avaluables, a criteri de cada professor, i poden incloure el treball escrit i oral desenvolupat a l’aula, els treballs escrits realitzats fora de les hores lectives, i els exàmens escrits (o excepcionalment orals), que poden ser de desenvolupar un tema, de preguntes curtes (test) o d’aplicació dels procediments.

   A principi de curs cada professor explicarà a cada grup el nombre i tipus dels examens parcials (amb un mínim de 2) i treballs que s’exigiran, i el seu pes relatiu en la nota final.

   Pels alumnes que tenen dret a l’avaluació contínua (per tenir una assistència regular), la qualificació final resultarà de la mitjana dels examens parcials, amb una nota mínima de 5 per aprovar, però la nota mínima dels parcials haurà de ser de 3,5. Els examens parcials no aprovats podran ser recuperats a final del quadrimestre.

   Pels alumnes que han perdut el dret a l’avaluació contínua, només hi haurà un examen final de tota la matèria.

   La qualificació dels treballs exigits i de l’actitud de l’alumne s’inclouran a la nota amb el % que el professor establesqui a principi de cada quadrimestre. Es poden comptar per separat dins la nota de cada parcial, o bé globalment en la mitjana resultant.

   Els exàmens tindran data fixa, consensuada amb el grup, i no es faran exàmens individuals a la carta per aquells alumnes que no hagin pogut assistir-hi. 

3. Activitats

 

EL professorat podrà organitzar algunes sortides que complementaran el currículum i podran esser avaluables.

 

4. Recursos i enllaços d'interès